خودِ حقیقیِ معمولی و پر از خطا

وقتایی که چیزی دم دستم برای نوشتن نیست، موضوعات مختلف به ذهنم هجوم میاره و دلم میخواد راجع به همه شون بنویسم ولی وقتی شروع می کنم به نوشتن، دیگه ذهنم یاری نمی کنه چی می خواستم بنویسم. وقتی به جمع متممی ها پیوستم، از طرفی دلم آروم بود که یک جای مطمئن پیدا کردم […]