Delayed Gratification

#تحلیل_شخصی #نظر_شخصی یه مفهومی در روان‌شناسی رفتاری داریم با عنوان Delayed Gratification با ترجمه نزدیک «به تاخیر انداختن خواسته‌ها و لذت‌های آنی» و یا «تحمل در برآورده شدن خواسته‌ها.»/ سایت متمم دانیل گولمن در کتاب «هوش هیجانی» نوشته: «هیچ یک از مهارت‌های روان‌‌شناختی انسان مهم‌تر و اساسی‌تر از توانایی مقاومت در برابر انگیزه آنی نیست. […]