تصمیم جدیدی که گرفتم/ سفر ذهنی

بعد از تجربه فشارهای وحشتناک روحی طی چند ماه اخیر، راه های مختلفی رو برای بیرون اومدم از این وضعیت امتحان کردم. خیلی از اقداماتی که من به تازگی یا مثلا یکی دو سال اخیر شروع به انجامش کردم، برای بعضی افراد خیلی بدیهی و ساده ست، منتها من ترجیح می دم از تجربه های […]